Imprimare

1. Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 şi km 175 (2011 – 2017)

001

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013, încadrat în Axa Prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3 - Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

Obiectiv general: Monitorizarea evoluției factorilor de mediu, ca rezultat al lucrărilor hidrotehnice efectuate pe sectorul Călărași – Brăila, în perioada 2011-2017

Rezultate:
- Determinarea comportamentului sturionilor și a rutelor acestora de migrație prin intermediul monitorizării
- Modelarea numerică 3D/quasi 3D care oferă posibilitatea elaborării a diferite scenarii bazate pe simulare numerică (simularea rezultatelor duce la elaborarea de soluții preventive, spre exemplu asigurarea continuității rutelor de migrație a sturionilor)
- Monitorizarea indicatorilor: apă, zgomot, sol, hidromorfologie, floră și faună terestră, floră și faună acvatică, în conformitate cu un plan de intervenție în caz de poluare accidentală, în timpul perioadelor pre-construcție, construcție și post-construcție

 

2. Studii privind apărarea de mal în zona umedă Divici-Pojejena (2014-2015)

Sursa de finanțare: Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia

Obiectiv general: Elaborarea studiilor privind realizarea apărării de mal și protecția împotriva eroziunii solului, prin selectarea soluţiilor tehnice adecvate în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, cu scopul protejării ecosistemului ce cuprinde zona umedă Divici – Pojejena

Rezultate:
- Studii de teren – realizate pentru cuantificarea parametrilor biotici și abiotici referitori la habitate și biodiversitate în zona de interes
- Studiu de inundabilitate – în vederea stabilirii riscului la inundații în zona de interes
- Studiu de fezabilitate – concentrat pe găsirea soluțiilor de dezvoltare durabilă care să aibă în vedere protejarea zonei umede Divici-Pojejena, ținând cont de influențele factorilor de presiune investigați
- Studiu de impact – realizat pentru soluția tehnică propusă în studiul de fezabilitate
- Plan pentru dezvoltarea durabilă a turismului în zonele umede transfrontaliere

002

 

3. Sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi în vederea îmbunătăţirii competenţelor în perspectiva dezvoltării durabile (2010-2013)

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", Domeniul Major de Interventie 3.2 "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"

Obiectiv general: Creşterea competenţelor managerilor şi angajaţilor, precum şi promovarea culturii ecologice şi dezvoltării durabile prin abordarea obiectivului de protecţie a mediului.

Rezultate:
- Realizarea unui modul de formare profesională “Managementul mediului și dezvoltare durabilă”
- Formarea profesională şi asistenţa tehnică pentru managerii din întreprinderile selectate din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Regiunea Sud-Muntenia, respectiv Regiunea București-Ilfov, în elaborarea unui plan de acţiune privind protecţia mediului
- Formarea profesională la locul de muncă pentru angajaţi adaptată specificului activităţii întreprinderilor selectate din regiunile menționate mai sus
- Analiza gradului de conformitate a întreprinderilor selectate din regiunile menționate mai sus cu legislaţia orizontală şi specifică de mediu

003

 

4. Creşterea compentenţelor întreprinderilor şi angajaţilor în perspectiva dezvoltării durabile (2010-2013)

004

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, încadrat în axa prioritară 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, domeniul major de intervenție 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

Obiectiv general: Sprijinirea întreprinderilor în scopul creşterii competenţelor privind asigurarea protecţiei mediului, proiectul oferind asistenţă pentru promovarea adaptabilităţii în procesul de implementare a tehnologiilor avansate de identificare şi eliminare a surselor de poluare, creşterea competenţelor angajaţilor necesare respectării reglementărilor Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile

Rezultate:
- Instruire în managementul mediului și dezvoltare durabilă
- Plan de acțiune pentru adoptarea tehnologiilor de control al poluării
- Pentru următoarele întreprinderi:
S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L.
S.C. SAMUS CONSTRUCTII S.A.
S.C. ASA CONS ROMANIA S.R.L.
S.C. IZOTEC S.R.L.
S.C. FARMEC S.A.
HOLCIM (ROMANIA) S.A. CIMENT

 

5. Studiul pentru identificarea modalităţilor de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România, în conformitate cu Raportul european de stare a mediului – SOER (2013)

Sursa de finanțare: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Obiectiv general: Suportul tehnic necesar Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi autorităţilor de mediu în elaborarea Raportului anual privind starea mediului în România, în scopul informării populaţiei şi a factorilor interesaţi privind calitatea factorilor de mediu şi tendinţa de evoluţie a acestora, care să cuprindă sinteza datelor şi informaţiilor privind mediul în România în formatul solicitat de către Agenţia Europeană de Mediu şi care poate sta la baza elaborării Raportului european de stare a mediului.

Rezultate:
- Realizarea ghidului de elaborare a Raportului anual privind starea mediului în România conform SOER
- Identificarea și introducerea în Raportul anual privind starea mediului în România a setului principal de indicatori ai Agenției Europene de Mediu
- Interpretarea acestora în asociere cu alte informații

005

 

6. Studiu privind Monitoringul calităţii componentelor fizico-chimice şi biologice din Delta Dunării şi Zona Costieră Adiacentă în contextul impactului transfrontalier al canalului Bâstroe, pe perioada 2010 - prezent şi analiza consecinţelor asupra mediului în Rezervaţia Delta Dunării şi zona costieră adiacentă determinate de Proiectul Bâstroe (2013)

006

Sursa de finanțare: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Obiectiv general: Studiul evoluţiei calităţii componentelor fizico-chimice şi biologice din Delta Dunării şi zona costieră adiacentă sub influenţa presiunilor antropice şi naturale, datorate realizării/activităţilor pe canalul de mare adâncime Dunăre-Marea Neagră (canalul Bâstroe)

Rezultate:
- Caracterizarea regimului hidrologic - hidrologia braţului Chilia
- Analiza regimului nivelurilor pe braţul Chilia (curbe de durată), prin compararea perioadei 1995-2002 cu perioada 2004-2012
- Indicatorii de calitate fizico-chimici si biologici analizati in perioada 2010-2012
- Evaluari in timp (1995 - 2012) ale morfodinamicii albiei Bratului Chilia-Stambulul Vechi-Brat Musura
- Evaluarea stării habitatelor specifice speciilor de fitoplancton, macrofite, zooplancton şi macronevertebrate acvatice, peşti, păsări, amfibieni, reptile şi mamifere din zona adiacentă deltaică şi marină
- Evaluarea stării de conservare a speciilor de fitoplancton, macrofite, zooplancton şi macronevertebrate acvatice, peşti, păsări, amfibieni, reptile şi mamifere din zona de studiu
- Evaluarea dinamicii speciilor de fitoplancton, macrofite, zooplancton şi macronevertebrate acvatice, peşti, păsări, amfibieni, reptile şi mamifere şi a posibilităţii de adaptare a acestora la factorii perturbatori identificaţi în zona de studiu
- Analiza consecinţelor realizării canalului Bâstroe
- Elaborarea unui set de propuneri de măsuri de reducere a impactului canalului Bâstroe

 

7. Studiu privind reactualizarea evaluării componentelor fizico-chimice și biologice din Delta Dunării și zona costieră adiacentă în contextul impactului transfrontalier al canalului Bâstroe și stabilirea unui sistem transfrontalier de monitoring, coordonat cu partea ucraineana, în vederea analizării impactului asupra mediului în Rezervația Biosferei Delta Dunării a proiectului de realizare a canalului de navigație de mare adâncime pe brațul Bâstroe (2014)

Sursa de finanțare: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Obiectiv general: Elaborarea unui document care să susțină poziția României în ceea ce privește impactul asupra componentelor fizico-chimice și biologice din Delta Dunării și zona costieră adiacentă sub influența presiunilor antropice și naturale, datorate realizării/activităților pe canalul de mare adâncime Dunăre-Marea Neagră (canalul Bâstroe).

Rezultate:
- Reactualizarea și completarea datelor privind starea componentelor fizico-chimice și biologice din Delta Dunării și zona costieră adiacentă
- Analiza consecințelor asupra mediului în Rezervația Biosferei Delta Dunării și zona costieră adiacentă, determinate de realizarea proiectului Bâstroe
- Elaborarea unei propuneri reactualizate privind sistemul comun româno-ucrainean de monitoring transfrontier pentru evaluarea impactului de mediu a proiectului canalului de mare adancime Dunare-Marea Neagra pe brațul Bâstroe

007

 

8. Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din românia în baza articolului 17 din directiva habitate (2011-2015)

008

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000

Obiectiv general: Protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural şi îmbunătăţirea calităţii mediului natural prin monitorizarea adecvată a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România, în vederea fundamentării politicilor de mediu pentru conservarea biodiversităţii, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, respectiv întocmirea raportului naţional conform prevederilor Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE, precum şi implementarea reţelei Natura 2000 la nivel naţional ca urmare a concluziilor raportului şi a activităţilor de diseminare a informaţiilor.

Rezultate:
- Realizarea pentru prima dată în România a unei analize a datelor existente şi a celor din teren, în vederea evaluării stării de conservare pentru fiecare din speciile şi habitatele de interes comunitar existente în România, pe baza ghidurilor şi planurilor de monitorizare elaborate special pentru speciile şi habitatele de interes comunitar
- Crearea şi dezvoltarea la nivel naţional a unui Sistemului Informatic pentru Monitorizarea Speciilor şi Habitatelor de interes comunitar (SIMSHUB)
- Elaborarea primului „Raport sintetic privind starea de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România”

 

9. Climate of the Carpathian Region - CARPATCLIM (2010-2013)

Sursa de finanțare: Comisia Europeană prin intermediul Joint Research Center

Obiectiv general: Îmbunătaţirea accesului la informaţia climatică pentru regiunea carpatică şi spaţializarea informaţiei prin armonizarea bazelor de date între ţările participante

Rezultate:
- Armonizarea şi controlul calităţii seturilor de date climatice pentru fiecare ţară
- Elaborarea unui catalog de metadate pentru documentarea privind seturile de date omogenizate
- Interpolarea spaţială a seturilor de date sub forma de griduri
- pentru fiecare ţară în parte
- Realizarea atlasului climatic pentru regiunea carpatică

009

 

10. Carpathian in-depth assessment of vulnerability to climate change and ecosystem – based adaptation measures (CarpathCC) (2011-2013)

010

Sursa de finanțare: Comisia Europeană - Directoratul General de Mediu

Obiectiv general: Evaluarea vulnerabilității ecosistemelor din regiunea munţilor Carpaţi la impactul schimbărilor climatice, a condiţiilor de existenţă şi funcţionalitatea lor și implementarea unor măsuri de adaptare la efectul schimbărilor climatice, inclusiv implementarea unor analize detaliate cost- beneficiu pentru zonele vulnerabile

Rezultate:
- Studii privind impactul schimbărilor climatice asupra zonelor umede, păşunilor şi pădurilor
- Evaluarea efectelor schimbărilor climatice asupra ecosistemelor şi serviciilor de ecosisteme
- Identificarea celor mai eficiente măsuri de adaptare la schimbările climatice
- Evaluarea integrată a vulnerabilităţii zonelor de interes

 

11. Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions - BUILD SEE (2013-2014)

Sursa de finanțare: Programul Transnațional de Cooperare în Sud-Estul Europei

Obiectiv general: Crearea de instrumente şi acţiuni pentru dezvoltarea unui oraş sau a unei zone urbane bazate pe principii ecologice, venind în ajutorul autorităților, instituțiilor publice, întreprinderilor şi cetăţenilor

Rezultate:
- Studii de caz
- Bază de date cu cele mai bune practici în domeniu
- Planuri de acţiune
- Dezvoltarea unui HUB care facilitează transferul de inovaţie în zona Europei de Sud-Est, între părţile interesate (autorităţi locale, IMM-uri, universităţi şi centre de cercetare, organizaţii neguvernamentale, cetăţeni)

011

 

12. Soil Contamination: Advanced integrated characterization and time-lapse Monitoring - SoilCAM (2008-2012)

012

Sursa de finanțare: Comisia Europeană, prin intermediul Programului Cadru 7

Obiectiv general: Îmbunătățirea metodelor de cercetare a siturilor contaminate de adâncime

Rezultate:
- Caracterizarea condițiilor și proceselor din sol și apa subterană prin diferite metode: simulare numerică la scară experimentală, modelare 3D și studiu asupra fluctuațiilor nivelului apei subterane
- Studiu de detaliu prin metode avansate precum modelare 3D incluzând reacții chimice
- Studiul concentrațiilor hidrocarburilor și substanțelor implicate în procese de degradare în condiții temporale variabile
- Evaluarea a diferite metode de caracterizare a siturilor contaminate

 

13. Promovarea şi coordonarea cercetării de mediu pentru o dezvoltare durabilă în ţarile din Centrul şi Estul Europei (PROCEED) (2011-2013)

Sursa de finanțare: Comisia Europeană, prin intermediul Programului Cadru 7

Obiectiv general: Colectarea celor mai bune proiecte/ rezultate de cercetare din zona Europei Centrale şi de Est şi îmbunătăţirea comunicării existente la nivel european în ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică dezvoltată pentru protecţia mediului.

Rezultate:
- Bază de date comună în care partenerii introduc, prin intermediul unui chestionar on-line, informaţiile privind proiectele colectate

013

 

14. Reactualizarea Planului Naţional de Implementare a Prevederilor Convenţiei de la Stockholm privind Poluanţii Organici Persistenţi (POP) (2011)

014

Sursa de finanțare: Ministerul Mediului și Pădurilor

Obiectiv general: Protejarea mediului și a sănătății umane de efectele poluanţilor organici persistenţi, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Stockholm

Rezultate:
- Reducerea emisiilor neintenţionate de poluanți organici persistenți (POP)
- Îmbunătăţirea performanţelor privind protecţia mediului în sectorul agricol
- Remedierea solurilor poluate cu POP (inclusiv solurile cu poluare istorică)
- Informarea şi conştientizarea publicului

 

15. Evaluarea calităţii aerului cu identificarea principalelor surse de emisii în vederea realizării obiectivelor prevăzute în strategia naţională privind protecţia atmosferei şi îndeplinirii angajamentelor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană (2010)

Sursa de finanțare: Ministerului Mediului și Pădurilor

Obiectiv general: Îndeplinirea obligaţiilor ce revin României prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, servind ca bază pentru Raportul anual pentru Comisia şi Agenţia Europeană de Mediu (EEA), conform cerinţelor Directivei 2001/81/CE – supranumită Directiva Plafoanelor Naţionale de Emisie

Rezultate:
- Evaluarea emisiilor de SO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, Pb, As, Cd, Ni, Hg, HAP la nivel naţional, regional şi local pentru anul 2009
- Inventarul instalaţiilor mari de ardere şi emisiilor acestora – SO2, NOx şi pulberi pentru anul 2009
- Trei scenarii de evoluţie a emisiilor de SO2, NOx, COV, NH3 şi pulberi pentru anii 2010, 2015, 2020, 2025 şi 2030
- Prognoza activităților specifice în România, folosindu-se modelul GAINS
- Inventarul Emisiilor de Poluanţi ai Aerului unde s-au întocmit hărţi pentru fiecare poluant cerut pentru raportare

015

Distribuția spațială a concentrațiilor maxime zilnice de PM10

 

16. Tehnologii de neutralizare a deşeurilor periculoase prin valorificarea lor în materiale vitroase şi vitroceramice (2008-2011)

016

Vitroceramică obţinută prin înglobarea nămolului de precipitare cu conţinut de nichel, tratată termic la 8000C

Sursa de finanțare: PNCDI II

Obiectiv general: Identificarea posibilităţilor de neutralizare a deşeurilor periculoase cu conţinut de metale prin valorificarea lor în domeniul materialelor vitroase şi vitroceramice

Rezultate:
- Vitrifierea deşeurilor periculoase cu conţinut de metale, deoarece la temperaturi de peste 12000C se pot distruge poluanţi organici
- Produsele rezultate sunt stabile şi pot fi transformate, prin diferite tehnici de procesare, în produse care pot fi comercializate, cu utilizări în variate domenii: fibre pentru izolaţii sau armare, materiale pentru construcţii, agregate pentru drumuri şi alte produse vitrifiate.

 

17. Dezvoltarea procedurilor de evaluare şi control al riscului la poluări accidentale a apelor de suprafaţă curgătoare din România (2014)

Sursa de finanțare: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică - Programul Nucleu MADED

Obiectiv general: Evaluarea globală a calității apei prin utilizarea unui indice de calitate multi-parametric, în vederea asigurării unei mai bune centralizări a stadiului calității apelor și de a reduce impactul poluanților asupra mediului, fiind un instrument în detectarea din timp și reducerea efectelor poluărilor accidentale

Rezultate:
- Dezvoltarea unui model matematic pentru obținerea indicelui de calitate multi-parametric (ICPM)
- Optimizarea modului de gestionare a indicatorilor de calitate în funcție de natura și tipicul fiecărui tip de indicator
- Aplicarea modelului funcțional pe un set de date reale pentru exemplificarea procedurilor implicate

017 Variația spațio-temporală a indicelui de calitate a apei (WQI)

 

18. Cercetări privind coroziunea exercitată de mediul marin asupra construcţiilor costiere (2009-2014)

018 018 2

Sursa de finanțare: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică - Programul Nucleu MADED
Obiectiv general: Evaluarea impactului mediului marin asupra construcțiilor
Rezultate:
- Evaluarea agresivității apelor care interacíonează cu betoanele și betoanele armate din zona de coastă pe întreg litoralul românesc (Năvodari - Vama Veche)
- Stabilirea agresivității apelor față de elementele metalice prin metode grafice

Elemente metalice afectate de mediul marin, Nod Hidrotehnic Năvodari  

 

19. Cercetări privind evaluarea în timp a impactului apelor agresive asupra hidrocentralelor Porțile de Fier I și II de pe Dunăre. Studiul depunerilor din baraj (2000-2007)

Sursa de finanțare: Hidroelectrica S.A.

Obiectiv general: Evaluarea agresivității apelor care vin în contact cu betoanele și impactul asupra hidrocentralelor Porțile de Fier I și II

Rezultate:
- Obținerea unei baze de privind chimismului apelor de suprafaţă şi a celor subterane în vederea identificării tipurilor de agresivitate pe care le exercită asupra betoanelor şi metalelor
- Analize chimice pe depunerile din galeriile barajelor

019 019 2
  Tipuri de betoane hidrotehnice analizate